Příhraniční spolupráce škol

Jazykový projekt
VS Drosendorf ZŠ Dešná
– učit se spolu jazyk sousedů

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA.


     Obsahem projektu, který je realizován již třetím rokem, je příhraniční spolupráce škol zaměřená na jazykové znalosti a na upevnění přátelství v regionu.
    V projektu II, který probíhal ve školním roce 2004/2005 docházelo k pravidelným týdenním návštěvám a výměnám žáků školy v Dešné a Raabsu při jazykových kurzech, které organizovaly  školy v obou obcích. V letošním roce jsme navázali spolupráci se školou v Drosendorfu.
     Cílovými skupinami jsou žáci 1., 2.,3. a 4. tříd obou škol v počtu 40, dále učitelé, rodiče a další výchovní pracovníci.
     Hlavními činnostmi jsou výměnné jazykové kurzy pro děti. Předpokládaný počet je cca 10 výměnných akcí v průběhu školního roku 2006/2007 a cca 10 výměnných akcí v průběhu školního roku 2007/2008 /1x měsíčně/.

Všeobecné cíle projektu:

     - zmírnit okrajový charakter příhraničních oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit     
       spolupracující systémy na obou stranách hranice,
     - rozvoj a zvýšení spolupráce mezi komunitami na obou stranách hranice s výhledem na
       společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje,   
       životních podmínek a pokračujících kontaktů,
     - vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice


Specifickými cíli projektu jsou:

     - zvýšit počet přeshraničních setkávání dětí a mládeže,
     - založit trvalá přátelství mezi obyvateli obou zemí,
     - naučit české a rakouské dětí základům druhého jazyka,
     - seznámit je s prostředím druhé země.

Význam projektu:

     Vstupem ČR do EU se plně propojí obě sousední země a největším problémem je a bude jazyková bariéra. Naší snahou je ulehčit dětem vstup do života a v průběhu školní docházky je připravit na život ve spojené Evropě.

      Projekt jazykového vyučování je maximálně přínosný pro potřeby cílových skupin: při uplatnění na společném trhu práce, při volbě povolání a případném studiu či zaměstnání v zemích EU.

     Význam projektu je dán již samotnou polohou obou obcí u samé česko-rakouské hranice. Po vstupu ČR do EU jsou tyto děti přímými účastníky procesu sjednocení Evropy, se všemi kladnými i negativními důsledky pro ně z toho plynoucími. Bez jazykových schopností a znalostí bude jejich úloha v zapojení se do dělby práce velmi ztížena. Proto je projekt důležitý nejen pro vlastní přeshraniční spolupráci, ale pro životní příležitosti všech jeho aktérů.

Jednotlivé činnosti projektu:

      V měsíci září 2006 došlo k prvnímu setkání mezi dětmi obou škol. Celkem to bude 10 společných akcí během školního roku 2006/2007 zaměřených na tyto činnosti:

     - výměny tříd, jazyková cvičení
     - krátké výlety v prostředí druhé země
     - znalostní a sportovní soutěže 
     
     Do projektu jsou zahrnuty také prezentace obou škol vůči svému okolí - obec, rodiče, veřejnost - na společných sportovních akcích a vystoupeních.


Uskutečněná společná setkání ve školním roce 2006/2007:

     - 24.10.2006  –  VS Drosendorf
     - 21.11.2006  –  ZŠ Dešná  –  výlet do Maříže
     - 19.12.2006  –  VS Drosendorf
     - 16. 1. 2007  --  ZŠ Dešná   
     - 27. 2. 2007  --  Drosendorf
     - 20. 3. 2007  --  Dešná - návštěva ZOO Jihlava
     - 17. 4. 2007  --  Drosendorf
     - 15. 5. 2007  --  Dešná
     - 12. 6. 2007  --  Drosendorf - poslední setkání ZŠ a MŠ Dešná a VS Drosendorf
                                                           v tomto školním roce - výlet do Rakouska.
                                                                                                                      

 

 

Další setkání žáků ZŠ Dešná a VS Drosendorf v rámci projektu
"Učit se spolu jazyk sousedů" v roce 2008:

     - 22. 1. 2008 - setkání v Drosendorfu
     - 19. 2. 2008 - setkání v Dešné
     - 11. 3. 2008 - setkání v Dešné
     - 22. 4. 2008 - setkání v Drosendorfu - výlet
     - 27. 5. 2008 - setkání v Dešné - výlet
     - 17. 6. 2008 - setkání v Drosendorfu


Případné změny v termínech budou včas oznámeny.

 

grafika_pata.jpg