Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Řád školní družiny

Řád školní družiny

Základní škola Dešná, okres Jindřichův Hradec, příspěvková organizace
378 73 Dešná 17

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

část:  18.  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Vypracoval: Dana Doležalová, vychovatelka ŠD
Schválil: Mgr. Mirka Adamová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne: 21. 6. 2005
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 21. 6. 2005
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:   1. 9. 2005

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.  

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.  

  1. Přihlašování a odhlašování

1.1.   Vychovatelka, zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání
          informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

1.2.   O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

1.3.   Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec
          a leden až červen.

1.4.   Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku
         školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném
         vyloučení žáka ze školní družiny. 

1.5.   Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty 
          zůstává stejná i v měsících kdy jsou prázdniny.

1.6.   Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k  pravidelné docházce do družiny 
          sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou 
          zaznamenány na   zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od
          docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je
          uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem
          známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

1.7.   V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj
          liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.

1.8.   Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů
          žáka.

  2. Organizace činnosti

2.1.   Provozní doba ŠD je od 11.00 do 15.00 hodin. Provoz ŠD končí v 15 hodin, děti, které si do
          této doby nikdo z rodičů nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. Při nevyzvednutí žáka do
          stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče
          žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, po
          ukončení provozu školy poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň,…) a
          dohlédne na jeho odchod ze školy.

2.2.   Činnost ŠD probíhá v přízemí ZŠ

2.3.   Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.

2.4.   Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud
          ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která
          vyučovala poslední hodinu.

2.5.   Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitelka školy.

2.6.   Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
          odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

   -     Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno 
          pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na lůžku či
          lehátku, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

   -     Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní 
         s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

   -     Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci 
         možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde
         o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

   -     Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, 
         není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se
         souhlasem rodičů, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování
         učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování   
         školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších
         doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti,
         práce s knihou a časopisy).

2.7.   Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této
          činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo
          skupinu.

2.8.   O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje
          ředitelka školy. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně  
          přihlášení.

2.9.   V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny
          zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů
          městského hygienika apod.

2.10. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

2.11. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné 
          denní docházce do družiny.

2.12. Rozsah denního provozu projednává ředitelka školy se zřizovatelem. Ředitelka schvaluje
          podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu 
          zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a 
          další aktivity.

  3. BOZP

3.1. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji
        činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se 
        příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o 
        poučení je uveden v třídní knize ŠD.

  4. Chování žáků

4.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a
        do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, 
        který  je vyvěšen v učebně.

4.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o
        základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídní učitelky, důtky ředitelky školy, 
        klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

4.5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím
        ředitelky z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud  
        tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek,
        ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z
        jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD základní školy nemá tento akt povahu správního
        řízení (ředitelka nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).  

  5. Dokumentace

5.1. V družině se vede tato dokumentace:

  a) zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,

  b) přehled výchovně vzdělávací práce,

  c) docházkový sešit,

  d) celoroční plán činnosti.

  Závěrečná ustanovení

1.    Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřen statutární orgán školy.

2.    O kontrolách provádí písemné záznamy.

3.    Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1. 9. 2004. Uložení směrnice v archivu 
       školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení (Věstník MŠMT 1986, 
       sešit č. 6).

4.    Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2005.

 

V Dešné dne 21. 6. 2005

Mgr. Mirka Adamová
     ředitelka školy

 

19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela

Návštěvnost stránek

085333