Řád školní jídelny

Základní škola Dešná, okres Jindřichův Hradec, příspěvková organizace
378 73 Dešná 17

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY

část:  19.  ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vypracoval: Mgr. Monika Lukšová, vedoucí ŠJ
Schválil: Mgr. Mirka Adamová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne:  21. 6. 2005
Směrnice nabývá platnosti ode dne:  21. 6. 2005
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:    1. 9. 2005

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

  Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

  1. Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní 
       jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

  2. Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11.10 do 13,00 hod.

  3. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci
       školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.

  4. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních 
       stravovacích návyků, sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců, regulují osvětlení
       a větrání, sledují odevzdávání nádobí strávníky – odkládají celé tácy. Poslední dozor
       po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení.

  5. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů
       a podlahy znečištěných jídlem.

  6. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola.

  7. Vedoucí stravovacího zařízení jako samostatného právního subjektu vydává:

Povinnosti strávníků

a)      Dodržovat předpisy o hygieně při společném stravování

-         před vstupem do jídelny řádně očistit obuv

-         zachovávat v jídelně čistotu a klid

-         nevodit do jídelny zvířata

-         v prostorách jídelny je přísně zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.

b)       Podrobit se pokynům orgánů hygienické a protiepidemiologické služby směřujícím k
           zabezpečení hygieny a zabránění vzniku a šíření přenosných nemocí.

c)        Dbát pokynů zaměstnanců jídelny a pedagogického dozoru.

d)        V době nemoci je nutné odhlásit dítěti stravu den předem, první den je možné vyzvednout
            jídlo do jídlonosičů – u zadního okénka mimo dobu oběda žáků. Při nástupu do školy po 
            nemoci den předem nahlásit obědy.

e)        Stravné se uhrazuje předem. Po obdržení cen obědů za příští měsíc nejpozději do 10. t. 
            m. (za listopad do 10. 11. ). Při nedodržení včasné platby bude strávník vyřazen
            ze stravování.

 f)        Odhlášené obědy se strávníkovi odečítají v následujícím měsíci.

g)        Ceny obědů jsou strávníkům sdělovány písemně při přihlašování nebo ústně vedoucí
            kuchařkou.

h)        Strávníkům je zakázáno vstupovat do jídelny v pracovních oděvech z infekčního prostředí, 
            kde se vyskytují jedy a jiné škodliviny, odpady a nečistoty.

  8.  Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně, na období nejméně 14
       dnů předem.

  9. Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke 
       konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci 
       v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby 
       znemožňovalo odnášení z jídelny - jogurty, tvarohové krémy, pudinky apod. nemají být v 
       balení z obchodu, ale vydávány na miskách.

10. Dozírající i stravující se pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických
       pravidel personálem stravovacího zařízení, průběžně odstraňují odpadky hygienicky 
       nezávadným způsobem,

a)       udržují v čistotě své pracoviště, užívaná pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv ,

b)       pečují o tělesnou čistotu, mytí rukou, zejména vždy po použití WC a po manipulaci s 
          odpadky a vždy při přechodu z nečisté práce na čistou, zásadně před započetím vlastní
          práce. Nehty na rukou musí být krátce přistřižené, čisté, vlasy upravené a kryté,

c)       nosí předepsaný pracovní oděv (plášť, zástěru, rukavice, …) při práci, vyměňují jej při 
           hrubším znečištění a odkládají jej i při krátkodobém opuštění pracoviště, hlavně před 
           použitím záchodu a při přechodu z nečisté na čistou část provozu a také naopak,

d)       používají čistý kapesník při ošetření nosu a úst, při kýchání a kašli dbají na to, aby se
           kapénky slin a hlenu nedostaly na poživatiny,

e)       případné pochybnosti konzultuje ředitelka školy s vedoucí stravovacího zařízení a orgány
           ochrany veřejného zdraví (hygienické stanice).

  Sanitační řád pro školní jídelnu

Sanitací rozumíme komplex činností, který zajišťuje v jídelně mechanickou a mikrobiální čistotu prostředí, především ploch, které přicházejí do přímého styku s poživatinami. Ve školní jídelně jsou prováděny tyto úkony:

-          ve skladu denní větrání, běžný úklid podlahy, regálů

  • jedenkrát týdně regály, podlahy – desinfekce

-          v kuchyni čištění použitého nádobí, nářadí, sporáků, výlevek, umyvadel ihned po
           upotřebení

-          denně očista nářadí pro úklid (kbelíky, košťata, hadry atd.), výměna utěrek dle potřeby,
           minimálně jedenkrát denně

-          denně čištění podlah, omyvatelných stěn, pracovních ploch a nářadí, roštů pomocí
           desinfekčních prostředků

  • jedenkrát týdně čištění vnitřních stěn chladicích zařízení s následnou desinfekcí, čištění regálů a skříní na potraviny, desinfekce nářadí pro úklid ponořením na jednu hodinu do 5% roztoku chloraminu

-          jedenkrát měsíčně čištění topných těles, svítidel, dveří

-          jedenkrát za tři měsíce mytí oken, rámů, parapetů

-          hygienická zařízení denně běžný úklid podlah, umyvadel, roštů a záchodů s následnou
           desinfekcí, minimálně dvakrát týdně výměna ručníků (používání jednorázových ručníků),
           výměna ochranných oděvů

  • dvakrát měsíčně čištění dveří, omyvatelných stěn, skříněk.

Na záchodě musí být stálá dostatečná zásoba toaletního papíru, v umývárně mýdla a ručníků. Podlahy a vybavení šaten se desinfikuje jedenkrát týdně.

-          v jídelně denně omývat stoly, umyvadlo, podlahu.

Generální úklid na konci školního roku a na konci kalendářního roku bude provedena kontrola zásob s odstraněním nepotřebných předmětů, menší opravy a nátěry dle potřeby. Výměna poškozeného nářadí a nádobí. Bílení nebo malování výrobních prostor jedenkrát ročně, skladových prostor jedenkrát za dva roky. Během roku podle možnosti nechat provést deratizaci odbornou firmou. Podle potřeby provádět dezinsekci.

  Provozní řád školní kuchyně

Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní hygiena:

  1.  před nástupem do zaměstnání – preventivní prohlídka, zdravotní průkaz, který má 
       pracovník dále u sebe k dispozici,

  2.  povinnost zaměstnanců hlásit lékaři změnu zdravotního stavu, která by mohla mít za 
       následek kontaminaci pokrmů (průjmová onemocnění, hnisavé záněty apod.),

  3.  pracovníci nesmí mít při práci žádné ozdoby rukou, prsteny, náramky, nalakované nehty,

  4.  při přechodu z jednotlivých činností měnit pracovní oděvy, nechodit v pracovním oděvu
       mimo pracoviště, před použitím WC odložit pracovní oděv, v průběhu práce neprovádět 
       toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku,

  5.  zákaz kouření v objektu a pití alkoholických nápojů,

  6.  zákaz vstupu nepovolaných osob na pracoviště.

  Provozovatel je povinen zajistit:

  7.  aby práci v kuchyni vykonávaly osoby zdravotně způsobilé,

  8.  osobní ochranné a pracovní pomůcky,

  9.  podmínky pro osobní hygienu, uložení pracovního i soukromého oblečení,

10.  provádění desinfekce a deratizace,

11.  vypracování sanitačního řádu a zajištění jeho dodržování,

12.  podmínky pro manipulaci s finančními prostředky v hotovosti.

  Povinnosti pracovníků:

13.  pracovní doba 5,30 - 13,30 - její dodržování,

14.  odpovědnost za odemykání a zamykání prostor p. Koutná, p. Tříletá, p. Lukšová,

15.  manipulaci s finančními prostředky je pověřena p. Lukšová,

16.  kontrola záruční lhůty potravin – p. Koutná,

17.  za závěrečný úklid jídelny, kuchyně, skladu a hygienického zařízení je odpovědná
       p. Koutná,

18.  za technický stav inventáře odpovídá p. Koutná a p. Lukšová,

19.  všichni pracovníci školní jídelny jsou povinni se seznámit s hygienickými předpisy a 
        dodržovat je, dodržovat zásady provozní a osobní hygieny,

20.   musí znát a dodržovat hygienické požadavky na výrobu, podávání, skladování a přípravu
         pokrmů, dodržovat technologické postupy při zpracování potravin – Sbírka zákonů
         č. 107/2001, §12, §13, §14 - 26,

21.    jsou povinni dodržovat sanitační řád,

22.    čisticí pomůcky jsou uloženy mimo výrobní prostory, v určené skříni, za výdej a doplňování 
         (dle potřeby) odpovídá – p. Koutná,

23.    zajištění pracovních a ochranných pomůcek (obuv a oděv) – p. Lukšová,

24.    likvidace odpadů bude zajištěna každý den, odpad bude odnášen do určeného
         kontejneru,

25.    zbytky podle potřeby odnáší p. Šplíchalová ve vlastní omyvatelné nádobě, o množství jsou 
         vedeny záznamy.

Další náležitosti jsou uvedeny v pracovním řádu pro zaměstnance.

 

  Závěrečná ustanovení

  1.    Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena
          Mgr. Monika Lukšová, vedoucí ŠJ.

 2.     O kontrolách provádí písemné záznamy.

 3.     Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení 
          (Věstník MŠMT 1986, sešit č. 6).

 4.     Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2005.

V  Dešné dne 21. 6. 2005

Mgr. Mirka Adamová
    ředitelka školy

 

grafika_pata.jpg